Manželstvo

Manželstvo

Snúbenci prídu aspoň 3 mesiace pred sobášom najprv na faru dohodnúť s kňazom predmanželskú prípravu a termín sobáša. S rodným listomobčianskym preukazom vypíšu štátnu zápisnicu na matrike Obecného úradu a pri prvom stretnutí predmanželskej prípravy predložia tieto doklady: štátnu zápisnicu z matriky, krstné listy, obojstrannú kópiu občianskych preukazov svedkov sobáša.

Sobášne náuky sa konajú na rím. kat. farskom úrade Prešov-mesto. Termíny náuk viď:  https://presov.rimkat.sk/sviatosti/manzelstvo.html.  Posledná náuka týkajca sa samotného obradu je s miestnym kňazom v kostole.

Ohlášky snúbencov sú vyhlásené, resp. uverejnené vo farskom liste alebo na výveske v mieste trvalého bydliska snúbencov.