Vysoko tam hore na Golgote

Vysoko tam hore na Golgote

Pieseň ku krížovej ceste Pána Ježiša

 

1. Vysoko tam hore na Golgote, Ježišov kríž pnie sa osamote.

Pod ním tíško ako slza živá, stojí jeho Matka Bolestivá.

Keby som bol býval tam prítomný, zem by som bol pokropil slzami.

Každú kvapku krvi môjho Krista, bol bych zotrel zo svätého kríža.

 

2. Pred Pilátom Bohočlovek stojí, kto neprávosť a tú bolesť zhojí?

Výrok čuje, hoci je nevinný. Ide trpieť za svet jeho viny.

Ó, Ježišu, buď nám milostivý, netrestaj nás pre súd povážlivý.

Uč nás ľúbiť pravdu, krásu večnú, odmenu nám daj raz nekonečnú.

 

3. Kladú ti kríž ťažký na rameno, bolesti tej nemožno nájsť meno.

Bremeno no to našich hriechov ťarcha, raní srdce, čo je lásky Archa.

K Tvojmu krížu chcel by som pristúpiť, jeho ostré hrany tam otupiť.

Slzou zmývať naše hriechy z neho, odprosovať viny srdca zlého.

 

4. Ťažký kríž ťa oberá o sily, padáš pod ním, Ježišu premilý.

Naše hriechy, ťažké previnenia, príčinou sú tvojho utrpenia.

Chceme plniť tvoju svätú vôľu, nepridávať už viac k tvojmu bôľu.

Na Golgotu chceme s tebou kráčať, krvou tvojou dušu, srdce zmáčať.

 

5. Svoju Matku cestou s krížom stretáš, v pohľade jej lásku vrelú čítaš.

Súcit srdca Prebolestnej Matky, balzamom je hoc´ okamih krátky.

S Matkou Tvojou vrúcnu sústrasť máme, nad tebou s ňou spolu nariekame.

Naše slzy nech ti zhoja rany, Ježišu náš, kruto doráňaný.

 

6. Predsa kríž niesť Šimon Ti pomáha, vyhovoriť hoci sa namáha.

Ťarcha tlačí preukrutne k zemi a Šimon je skoro vysilený.

Chceme aj my kríže blížnych nosiť, milosť svätú od Teba im prosiť.

Lebo vieme, keď im pomôžeme, svoju lásku k Tebe dokážeme.

 

7. Veronika šatku Ti podáva, pečať tvojej tváre späť dostáva.

Obraz tvojej skrvavenej tváre, zachovalo jedno plátno staré.

Obličaj ten zmučeného Pána, nech nám žiari do večného rána.

aby sme sa pretvorili v Neho, na podobu Boha presvätého.

 

8. Ježiš znova s krížom na zem padá, pohľad jeho vôkol súcit hľadá,

aby sme s ním spolu zaplakali, svoje hriechy z duše ľutovali.

A tak ako on zo zeme povstal, aby každý zo svojich hriechov vstal.

A s ním kráčal na svoju Golgotu, úzkou cestou k večnému životu.

 

9. Nad Ježišom plačú zbožné ženy, preukrutne je už zohavený.

Ale on i napriek tomu vraví, aby mali v srdciach súcit pravý.

Nad svojimi synmi i dcérami, nad ich hriechmi, ducha blúdeniami.

Na modlitby matiek Pán Boh vzhliadne, zanechajú ony cesty zradné.

 

10. Padol Ježiš s krížom po tretí raz, bolestivý má na tvári výraz.

Jeho rany opäť krvácajú, vedľa neho zločinci kráčajú.

Nedokonal, ešte dýcha, žije, - vstáva, ide na vrch Kalvárie.

A nám dáva najcennejší príklad, - učí, že kríž je najväčší poklad.

 

11. Na Golgote znova potupený – Pán Ježiš bol z rúcha vyzlečený.

Pre hriechy to našej telesnosti, znáša pohľad davu zmyselnosti.

Z lásky k Bohu chceme sľúbiť pevne, čistotu si zachováme verne.

Blažení, čo majú srdce čisté. Tak si učil v svojej kázni, Kriste.

 

12. Na zemi kríž, oltár pre Ježiša, - krutým katom v obeť podriadil sa.

Nohy, ruky bezcitne prebili, - nové jazvy telo mu zranili.

Jak baránok neotvorí ústa – tak proroci zobrazili Krista.

Hriech a zloba ľudí ho premohli, napokon aj srdce mu prebodli.

 

13. Z kríža prúdom Kristova krv tečie, - pribitý je už im neutečie.

Veniec z tŕnia zdobí jeho hlavu, mučí ho krik rúhavého davu.

Vojak ocot k ústam mu podáva, - Otcovi on ducha odovzdáva,

hlavu skláňa, život dokonáva, vynáhradu Bohu za hriech dáva.

 

14. Poď hriešniku, pod kríž na Golgotu – nežeľ času, námahy a potu.

Ale ľutuj svoje previnenia, to príčina Pána umučenia.

Tvoje hriechy nič iné nezmyje – len krv Krista dáva odpustenie.

Ó, hriešniku, ľutuj čiň pokánie, - drahé bolo tvoje vykúpenie.

 

15.Vysoko tam hore na Golgote – Ježišov kríž stojí osamote.

Zastav sa tam i ty hriešna duša, - zadívaj sa, pozoruj Ježiša!

Jeho sväté srdce tam prebodli – triumfoval nad ním diabol podlý.

Obeta to kríža presvätého – daná za hriech stvorenstva celého.

 

16. Ach ja biedny čo som to urobil? Spasiteľa svojho že som zabil.

On nevinný v hrozných mukách skonal, - aby človek večný život dostal.

Pod krížom chcem úprimne žalostiť, spasenia znak neprestajne si ctiť.

Nadovšetko milovať chcem Krista, - k nemu cesta jeho kríža istá.